Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie otwarta i odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans, w okresie V2018-III2019 r. w biurze projektu w Kielcach

2. Formą zgłoszenia będą dokumenty aplikacyjne tj.
- formularz zgłoszeniowy ( załącznik nr 1),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)

- oświadczenie o statusie  na rynku pracy  w przypadku osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy( Załącznik nr 3),
-oświadczenie o  profilu pomocy ( Załącznik nr 4 – dla osób zarejestrowanych w PUP/MUP)
-oświadczenie  dla osób sprawujących opiekę nad osobą zależną ( Załącznik nr 5)
- zaświadczenie z PUP/MUP o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/MUP z podaniem profilu ( I lub II)
- ksero orzeczenia o niepełnosprawności  (w rozumieniu  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub xero orzeczenia lub innego dokumentu o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) oraz wypełniona ankieta  na temat  potrzeb – tylko dla osób z niepełnosprawnościami
-wypełniona ankieta odnośnie specjalnych potrzeb ( tylko dla osób z niepełnosprawnościami)
Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

3. Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne:
•    miejsce zamieszkania : województwo świętokrzyskie
•    wiek powyżej 29 roku życia ( do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie )
•    osoba należąca do co najmniej jednej z kategorii: osoba w wieku powyżej 50 roku życia, osoba z niepełnosprawnościami, osoba długotrwale bezrobotna, osoba z niskimi kwalifikacjami,  osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną oraz powracająca na rynek pracy po zakończonym  okresie sprawowania opieki
•    osoba niepracująca (bierna zawodowo lub bezrobotna)
•    W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia).
4. Kandydaci w pierwszej kolejności będą wyłaniani według kryteriów:
•    osoby z niskimi kwalifikacjami – 20 pkt
•    osoby długotrwale bezrobotne-20 pkt.
•    osoby po  50 roku życia – 10 pkt
•    osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt
•    kobiety - 15 pkt
•    osoby sprawująca opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym  okresie sprawowania opieki – 5 pkt.
•    Osoby mieszkające na terenach powiatów: skarżyskiego, ostrowieckiego, kieleckiego, opatowskiego, koneckiego – 5 pkt.

 

5. II ETAP rekrutacji
•    badanie motywacji Uczestników projektu do podjęcia udziału w projekcie (punktacja od 0 do 10 punktów)
7. Na podstawie sumy punktów. zostanie stworzona ostateczna liczba Uczestników projektu - uwzględniająca podział na płeć.

8. 100% potwierdzonych Uczestników zostanie poinformowana o wynikach rekrutacyjnych i W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu do projektu ma możliwość przystąpić pierwsza osoby z listy rezerwowej.

 

Script logo