Uczestnicy

Grupę docelową stanowi: 180 osób (99 kobiet, 81 mężczyzn) powyżej 29 roku życia osoby bezrobotne* i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami,  osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną oraz powracająca na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki zamieszkujące w województwie świętokrzyskim w tym:
- 80% (144 osoby) to osoby bezrobotne, w tym 52 osób długotrwale bezrobotnych
- 20% (36 osób) to osoby bierne zawodowo
- 10% (18 osób) to osoby z niepełnosprawnościami
- 20% (36 osób) to osoby po 50 roku życia **
- 50% (90 osób) to osoby z  niskimi kwalifikacjami ***
- 5% (9 osób) to osoby sprawująca opiekę nad osobą zależną oraz powracająca na rynek pracy po zakończonym  okresie sprawowania opieki
- 40% osoby zamieszkujące powiaty: skarżyski, ostrowiecki, kielecki, opatowski, konecki

 

* W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby, dla których ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.).
**Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
***osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3  


Biorąc pod uwagę polski system klasyfikacji ISCED 1997 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczać osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1, 2 lub 3. Poziomy przedstawiają się następująco:

poziom 1: Szkoła podstawowa,

poziom 2A: Gimnazjum,

poziom 3A: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum, poziom 3B: Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, poziom 3C: Zasadnicza szkoła zawodowa.
Osobą niskowykwalifikowaną będzie każda osoba posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne.
Do osób niskowykwalifikowanych nie zaliczamy osób, które ukończyły szkoły policealne, studia krótkiego cyklu, studia licencjackie lub ich odpowiedniki, studia magisterskie lub ich odpowiedniki, studia doktoranckie lub ich odpowiedniki.

Osoba przystępująca powinna wykazać najwyższy ukończony poziom ISCED.

Script logo